Зареждане на съдържанието... Зареждането зависи от скоростта на Вашата връзка!

Процес на пройзводство

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Според официални данни на НСИ в тек-
стилния бранш в България са заети око-
ло 5400 фирми, като от тях около 4700
произвеждат облекло, а над 90% от
фирмите попадат в категорията „малък
и среден бизнес”. Към 1 юли 2010 г.
пряко наетите в сектора са 113 260 чо-
века, като те съставляват 5% от общия
брой на наетите в България и 19,3%
от наетите в промишлеността. Произ-
ведената продукция от промишлените
предприятия в подотрасли “Текстил и
текстилни изделия” и “Облекло” про-
дължава да нараства с устойчив темп,
характерен за последните няколко го-
дини. Очаква се прираст от 2-3% про-
цента в производството на облекло
– бранш, който е ключов за бъдещето
на българската икономика и за цялата
европейска текстилна индустрия.
Очертаните тенденции показват необ-
ходимост от справяне с новите предиз-
викателства пред шивашката индустрия
в страната. Поддържането на позитив-
ните перспективи е възможно, ако се
обърне поглед както към непрекъснато
подобряване на производителността,
така и към намаляването на трудовия
травматизъм и загубените вследствие
на това работни дни.
Характерът на дейността на предприя-
тията от икономическа дейност “Произ-
водство на облекло “ формира широка
гама от елементи на работната среда
и трудовия процес, които имат пряко
или отложено във времето въздействие
върху работещите.
Видовете осъществявани работи, из-
ползваното работно оборудване, из-
ползваните материали и прилаганата
технология предопределят проявата и
поддържането на професионални ри-
скове, свързани с:
• експлоатиране на специфично-
то технологично оборудване;
• въздействие на електрически
ток;
• експлоатация на съоръжения,
работещи под налягане;
• продължителна работа с виде-
одисплеи при разработване на модели-
те;
• температурни въздействия;
• поддържане на определена ра-
ботна поза и ръчни операции, еднотип-
ни повтарящи се движения, наложен
темп на работа;
• осветеност на работните поме-
щения, работните места и пътеки за
придвижване;
• производствен шум;
• вибрации;
• текстилен прах и химични аген-
ти и др.
Отбелязаните рискови фактори могат
да създадат условия за възникване на
различни по характер травматични ув-
реждания: падания, натъртвания, по-
рязване, пробождане, електротравми,
съпроводени с открити и закрити нара-
нявания, счупвания и изгаряния. Посте-
пенно във времето могат да се развият
и увреждания на опорно-двигателния
апарат, зрението, хронични химически
въздействия с кожни и общотоксични
прояви, прахови и слухови въздейст-
вия, психо-емоционално напрежение и
дискомфорт.
4
Подобряването на условията на труд
и здравното състояние на работещи-
те при производство на облекло може
да бъде постигнато чрез въвеждане и
поддържане на съвременни и ефектив-
ни подходи и практики за управление
и осигуряване на безопасност и здраве
при работа. Вoдеща роля в тези подхо-
ди играят информираността и обучени-
ето на работещите.
Цели на помагалото
Целите, които се поставят с разработ-
ването на Помагалото за икономически
сектор “Производство на облекло”
са да се определят минималните мерки
за безопасност и здраве и изискванията
за съответния вид дейност или работа
с работно оборудване (машина, съо-
ръжение или уред), за да се гарантира
безопасността на всички работещи, ко-
ито могат да бъдат засегнати от тези
дейности; да се покажат ясно стъпки-
те, които ще се следват и които са га-
ранция за опазване живота и здравето
на работещите; да се даде полезна и
достъпна информация, която да може
да бъде използвана от работниците,
специалистите по безопасност и здраве
при работа в предприятията и ръковод-
ните кадри.
Целта на разработваното помагало е
да предложи практически решения за
осигуряване на здраве и безопасност в
ежедневната работа на всички участни-
ци в икономическа дейност “Производ-
ство на облекло”.
Това ще се постигне чрез идентифици-
ране на типични опасности и рискове
и посочване на основни правила за
безопасност и здраве при работа за
конкретни дейности. Чрез използване
на илюстрации, които да дават акцент
върху правилното и неправилно използ-
ване на машини, инструменти, сурови-
ни и материали, провеждане на работ-
ни процеси и дейности, ще се постигне
подходящото и лесно разбиране на ос-
новните мерки за опазване на здравето
и безопасността и ще се предоставят
решения за практическо изпълнение на
изискванията на нормативните актове.
Това помагало е предназначено за
широк кръг читатели – работодатели
и работодателски организации, длъж-
ностните лица по безопасност и здраве
при работа, членовете на Комитетите
и Групите по условия на труд, специа-
листите от предприятията за производ-
ство на облекло, службите по трудова
медицина, синдикални дейци и всички,
които имат отношение по решаване
проблемите на безопасността и здраве-
то в икономическа дейност “Производ-
ство на облекло”.

Оставете коментар